มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร พบประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร พบประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมพลัง อาสาสู้โกง
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562
ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4/2561
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิยาลัย
ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2561
สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร วิทยาเขตสงขลา
สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร วิทยาเขตพัทลุง
ซักซ้อมและเตรียมการโครงการ”สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร “
ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2561
ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561


หน้าที่ :