มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำและกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำตามตามมาตรา 20 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาเป็นคณะกรรมการตามข้อ ๔๘ (๔) (๕) (๖) และ ข้อ ๕๓ ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
ขอแจ้งเลื่อนเวลาการจัดโครงการ "สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร" วิทยาเขตพัทลุง
ขอเชิญร่วมเสนอข้อคิดเห็นและข้อแนะนำ โครงการสภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร”


หน้าที่ :