.: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ :.
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
ทำเนียบประธานสภาคณาจารย์
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ปี
 
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ปี กลับหน้าหลัก

 

 

อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
 
     
 


นายสมบูรณ์ จุลสุรางค์
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงานคนที่ 1
  
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงานคนที่ 2
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
 

อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
 
 

อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
 
 
 
 

อาจารย์ศราวุธ อินทราพงษ์
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
 

นางสาวศุกร์พรัตน์
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
 

นายรพัภัทร สุทธินนท์
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
 
 
 
 

ว่าที่ร้อยตรีชัยกฤต เงารังษี
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
 


นางนานีญา โต๊ะเส็น
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
 

นางสาวพยอม ธนมี
กรรมการและเลขาธิการ
สภาคณาจารย์และพนักงาน