.: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ :.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ม.ค.63 ถึงวันที่ 23 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร พบประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
     

วันที่ 22 มกราคม 2563 สภาคณาจารย์และพนักงาน นำโดย อาจารย์พลัฎฐ์ ยิ้มประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ “สภาคณาจารย์และ พนักงานสัญจร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารรับฟังความคิดเห็น และข้อแนะนําจากประชาคมทั้งสองวิทยาเขตในลักษณะพบปะสัญจร และนําผลที่ได้มาสรุปเป็นแนวทางการให้คําปรึกษาและข้อแนะนํา แก่อธิการบดีในกิจการของมหาวิทยาลัยในลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาคม ซึ่งเป็นหน้าที่ของ สภาคณาจารย์และพนักงานตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม IT สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา