.: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ :.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 มี.ค.62 ถึงวันที่ 25 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562
 
     

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา และส่งสัญญาณประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมทานตะวัน SC218 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง